Husle, klavír, flauta…

Hra na hudobný nástroj patrí medzi časté koníčky školou povinných deti. Mnohí rodičia dúfajú, že hudobné vzdelanie dieťaťu otvorí širšie obzory a možno podporí aj jeho intelektuálny rozvoj. Je však hra na hudobný nástroj skutočne prostriedkom pre rozvoj jeho intelektu? Inak povedané, zlepšíme úspešnosť dieťaťa v škole tým, že bude chodiť na hudobnú?

Profesor Glenn Schellenberg z Univerzity v Toronte, ktorý sa témou hudobnej výchovy zaoberá dlhodobo, skúmal so svojim tímom túto otázku na skupine 167 školákov vo veku 10 až 12 rokov. Autorov výskumu zaujal fakt, že žiaci, ktorí navštevujú hudobné lekcie skutočne patria medzi dobrých študentov. Viaceré predošlé štúdie tiež potvrdili, že hudobne vzdelané deti majú vyššie IQ. To však ešte vôbec nemusí znamenať, že hudobná prispeva k lepším akademickým výsledkom alebo k nárastu IQ. Preto sa autori zamerali na zmapovanie osobnostných vlastností detí, na ich svedomitosť a otvorenosť voči novým skúsenostiam. Predpokladali, že práve osobnostné črty dieťaťa môžu ozrejmiť, ako hudobné vzdelanie súvisí s intelektom. Výsledky potvrdili predpokladané hypotézy – ak zoberieme do úvahy osobnosť dieťaťa, vzťah medzi hrou na hudobný nástroj a IQ dieťaťa dobrými výsledkami v škole sa stráca. Ak je dieťa otvorené novým skúsenostiam, je pravdepodobné, že sa začne učiť hrať na hudobný nástroj. Ak je zároveň inteligentné a svedomité, bude mať v škole aj dobré známky. Samotný fakt, že sa naučí hrať na klavír, či gitaru, však s jeho výsledkami v škole nijak nesúvisí. Čo z toho môžeme vyvodiť?  Kauzálny vzťah je v prípade hudobnej výchovy skôr opačný. Deti s určitými osobnostnými vlastnosťami a celkovo vyššou úrovňou kognitívnych schopností sa budú s väčšou pravdepodobnosťou hudobne vzdelávať.

Toto zistenie určite nespochybňuje význam hudobnej výchovy. Pre nás, rodičov, však hovorí, že by sme nemali mať neprimerané očakávania ohľadom jej efektu. Dieťa, ktoré chodí na hudobnú nebude vďaka tomu lepšie v matematike. Ak ho však hudba baví, je to dostatočný dôvod, prečo si jeho hobby zaslúži našu podporu. Osvojovanie si hry na hudobný nástroj navyše môže u dieťaťa podporiť schopnosti, ako je plánovanie vlastného času a sebaovládanie, ktoré sú určite dobrou devízou pre jeho budúcnosť. Navyše hudobný nástroj je pre mnohých krásnym spôsobom relaxácie, sebarealizácie a kultúrneho zážitku, čím prispieva k pohode a prežívaniu radosti.

Zdroj: Corrigall, K. A., Schellenberg, E. G., & Misura, N. M. (2013). Music training, cognition, and personality. Frontiers in psychology4.